Firma VISION CONSULTING SP. Z O.O. zaprasza do projektu


 
pn.: „Program kompleksowego wsparcia osób młodych na świętokrzyskim rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


Głównym celem Projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia u 72 osób (40 kobiet i 32 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy (z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 zgodnie z SZOOP POWER), zamieszkałe w województwie świętokrzyskim (w rozumieniu kodeksu cywilnego), przez indywidualnie dobraną, kompleksową ścieżkę aktywizacji edukacyjno-zawodowej.Głównym rezultatem osiągniętym po zrealizowaniu Projektu będzie podniesienie kwalifikacji u osób poniżej 30 lat i zwiększenie możliwości podjęcia przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu zatrudnienia.

 

 


 GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

• Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy: doradztwo indywidualne zakończone opracowaniem IPD

• Poradnictwo zawodowe grupowe

• Wysokiej jakości szkolenia zawodowe i ICT

• 4 miesięczne płatne staże zawodowe

• Pośrednictwo pracy

 

 


UCZESTNIKOM/CZKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
• wykwalifikowaną kadrę trenerską
• materiały szkoleniowe
• zwrot kosztów dojazdu
• stypendium szkoleniowe i stażowe
• catering podczas szkolenia i poradnictwa zawodowego grupowegoOkres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2018 r.
Wartość projektu: 1 295403,84 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 091 766,36 zł


Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 


KONTAKT:
„Program kompleksowego wsparcia osób młodych na świętokrzyskim rynku pracy”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: wsparciedlamlodych@vision-consulting.pl
tel.: 573-429-389


 

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl