Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

 

„Szansa na zawodowe jutro”

Nr projektu RPSW.09.01.00-26-0042/17
Okres realizacji projektu: 07.2018r. – 04.2019r.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 60 osób (w tym 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy, min. 50% osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, min. 10% to osoby z niepełnosprawnościami, maks. 10% to osoby z wyższym wykształceniem. W szczególności zapraszamy do udziału osoby korzystające z POPŻ 2014-2020, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, osoby zamieszkujące obszary poddane rewitalizacji wskazane w gminnych programach rewitalizacji.

Głównym celem projektu jest nabycie umiejętności zawodowych oraz integracja społeczno-zawodowa 60 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych mieszkańców województwa świętokrzyskiego powyżej 18 roku życia ( w tym 60% kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zdobycie zatrudnienia przez minimum 18 osób.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY:

• Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
• Osoby niepełnosprawne
• Osoby 50+
• Osoby z niskimi kwalifikacjami

 

ZAPEWNIAMY:
• Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem certyfikującym
• Materiały szkoleniowe
• Catering
• Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy
• STYPENDIUM SZKOLENIOWE
• 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
• Możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
• Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
• Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
• Spotkania z doradcą zawodowym , profesjonalne poradnictwo zawodowe
• Szkolenie zakończone nabyciem kwalifikacji
• Warsztaty kompetencji społecznych
• Płatny 3-miesięczny staż zawodowy
• Profesjonalne pośrednictwo pracy
• Całkowita wartość projektu: 811 200,00
• Dofinansowanie z UE: 689 520,00 PLN

http://vision-consulting.pl/szansa-na-zawodowe-jutro/

 

Kontakt:
Email: szansanazawodejutro@vision-consulting.pl
Telefon: 573 427 727

 

Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting Sp. z o.o.
w ramach Osi priorytetowej
9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

 


mapadotacji.gov.pl

Aktualności

10.05.2019 Szanowni Państwo, Przypominamy o wysłaniu uzupełnionych dzienników stażowych  razem z listami obecności oraz opiniami na koniec stażu. Życzymy Państwu powodzenia w dalszej karierze zawodowej!   09.05.2019 Szanowni Państwo, Przypominamy o uzupełnianiu na bieżąco dzienników stażowych i wysłaniu i ich terminowo razem z listami obecności oraz opiniami na koniec stażu.   30.04.2019 Życzymy Państwu słonecznej […]

Harmonogramy

12.03.2019 r. Szanowni Państwo, UP2 z grupy 4 zmienił miejsce stażowe z od dnia 13.03.2018r. Aktualny adres odbywania staży zawodowego: Ferdynanda Focha 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski   w godz.8:00-16:00   08.03.2019 r. Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy harmonogram pośrednictwa pracy dla gr 4 pośrednictwo gr 4   01.03.2019 r. Szanowni Państwo, UP5 oraz UP7  z gr 4 […]

Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 zaktualizowaniu uległ  Formularz zgłoszeniowy do projektu. Nowy formularz obowiązuje od 2 sierpnia 2018r.

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczone są dokumenty rekrutacyjne do pobrania. Formularz zgłoszeniowy do projektu Oświadczenie o kwalifikowalności Oświadczenie o uczestnictwie tylko w jednym projekcie Regulamin Regulamin- aktualizacja

RODO

  W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie […]

Font Resize
KONTRAST