Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Ta droga prowadzi do zatrudnienia”

Celem projektu „Ta droga prowadzi do zatrudnienia” jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) powyżej 29 r.ż., pozostających bez zatrudnienia: bezrobotnych ( w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należących do co najmniej jednej z poniższych kategorii: osoby po 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną/dzieckiem oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wsparcie może być kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia).

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 roku do 31.03.2018 roku.

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • • Indywidualnych Planów Działania

  • • Poradnictwa Zawodowego

  • • Szkoleń Zawodowych –do wyboru:

  • - Monter Urządzeń Energii Odnawialnej
  • - Pracownik Budowalny Sortujący Odpady
  • - Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie Zasoboszczędnym
  • - Recepcjonista w Branży Turystyki Zdrowotnej

  • • Egzaminu (po odbytym szkoleniu)

  • • Szkolenia ICT

  • • Egzaminu (po szkoleniu ICT)

  • • Staży zawodowych

Wartość projektu: 1 795 726,08 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 526 367,17 PLN

 

Głównym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, m.in. poprzez bezterminowe wydawanie certyfikatów, a w konsekwencji znalezienie zatrudnienia przez min. 43 osoby (włączając osoby prowadzące działalność na własny rachunek).

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KONTAKT:
„Ta droga prowadzi do zatrudnienia”

 

RODO

25.05.2018 W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie […]

Regulaminy i oświadczenia-AKTUALIZACJA

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU: Wniosek o ZKD Regulamin ZKD Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu Oświadczenie o cenie biletu Oświadczenie osoby dowożącej Oświadczenie osoby dowożonej Oświadczenie UP o trasie przejazdu STYPENDIA SZKOLENIOWE: Regulamin stypendiów Oświadczenie osoby pobierającej stypendium Oświadczenie o koncie bankowym Podanie UP w sprawie konta bankowego OPIEKA NAD DZIECKIEM/OSOBĄ ZALEŻNĄ: Aktualizacja_Regulamin zwrot opieki nad dzieckiem […]

DOKUMENTY REKRUTACYJNE-Aktualizacja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY aktualizacja OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ aktualizacja OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ aktualizacja REGULAMIN PROJEKTU aktualizacja  

Regulaminy i oświadczenia

Oświadczenia: Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami stypendiów szkoleniowych i zwrotu kosztów dojazdu Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem opieki ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU: Regulamin Zwrotu Kosztów Dojazdu Wniosek o Zwrot Kosztów Dojazdu Oświadczenie o cenie biletu Oświadczenie osoby dowożącej Oświadczenie osoby dowożonej Oświadczenie UP o trasie przejazdu Umowa użyczenia pojazdu Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu […]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017 r. Pytanie 1. z dnia 30.03.2017 r. Szanowni Państwo, Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji załączników dotyczących zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017 r. dot. realizacji Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie […]

HARMONOGRAMY

14.11.2017 Harmonogram wsparcia: Szkolenie ICT (Grupa VII) Miejsce realizacji spotkań: ul. Kilińskiego 1, 27-500 Opatów 15.11.2017 15.00 – 20.30 16.11.2017 15.00 – 20.30 18.11.2017 8.00 – 16.00 19.11.2017 8.00 – 16.00 23.11.2017 15.00 – 20.30 24.11.2017 14.30 – 20.00 25.11.2017 8.00 – 16.00 26.11.2017 8.00 – 14.30 13.10.2017 Harmonogram wsparcia: Szkolenie Zawodowe – Monter zabudowy […]

Rozeznanie rynku

20.04.2018 Firma Vision Consulting Sp z o.o. zaprasza do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym wynajmu sal na terenie województwa świętokrzyskiego w miejscowości Opatów w celu przeprowadzenia Pośrednictwa pracy. Zapraszamy do składania ofert. rozeznanie rynku – Opatów wycena – Opatów   22.03.2018 Firma Vision Consulting Sp z o.o. zaprasza do zapoznania się z rozeznaniem rynku […]

Zapytania ofertowe

22.03.2018 Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Pośrednika pracy w celu przeprowadzenia Pośrednictwa zawodowego w miejscowości Kielce. Zapraszamy do składania ofert. Zapytanie ofertowe – 22.03.2018 Część ofertowa – 22.03.2018 11.01.2018 Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Pośrednika pracy w celu […]

Font Resize
KONTRAST