Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Ta droga prowadzi do zatrudnienia”

 

Celem projektu „Ta droga prowadzi do zatrudnienia” jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) powyżej 29 r.ż., pozostających bez zatrudnienia: bezrobotnych ( w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należących do co najmniej jednej z poniższych kategorii: osoby po 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną/dzieckiem oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wsparcie może być kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia).

 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 roku do 31.03.2018 roku.

 

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe wsparcie w postaci: