Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Twoja szansa na sukces!”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 80 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni w Powiatowych Urzędach Pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy należących, co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby długotrwale bezrobotne (min.16 os.), kobiety (48 os.), osoby powyżej 50 roku życia (min.8 os.), osoby z niepełnosprawnościami(min.8 os.), osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie średnie wyksztalcenie, min. 24 os.), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. pomorskiego na obszarze powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego, nowodworskiego.

 


Cel zostanie osiągnięty poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestników Projektu kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzącego do podjęcia zatrudnieniaGŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

Doradztwo zawodowe (w tym identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia),

Poradnictwo zawodowe,

Wsparcie psychologiczno-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy),

Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,

•  3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY,

Pośrednictwo pracy.

 


UCZESTNIKOM/CZKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

wykwalifikowaną kadrę trenerską

• materiały szkoleniowe

• zwrot kosztów dojazdu

• stypendium szkoleniowe

• catering podczas szkolenia


Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018 r.
Wartość projektu: 1 109 349,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 942 947,058 PLNProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.


KONTAKT:
„Twoja szansa na sukces!”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: twojaszansa@vision-consulting.pl
tel.: 699 670 276

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl