Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Twoja szansa na sukces!”

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 80 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni w Powiatowych Urzędach Pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy należących, co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby długotrwale bezrobotne (min.16 os.), kobiety (48 os.), osoby powyżej 50 roku życia (min.8 os.), osoby z niepełnosprawnościami(min.8 os.), osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie średnie wyksztalcenie, min. 24 os.), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. pomorskiego na obszarze powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego, nowodworskiego.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestników Projektu kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzącego do podjęcia zatrudnienia

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

Doradztwo zawodowe (w tym identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia),

Poradnictwo zawodowe,

Wsparcie psychologiczno-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy),

Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,

•  3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY,

Pośrednictwo pracy.

 

 

UCZESTNIKOM/CZKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

wykwalifikowaną kadrę trenerską

• materiały szkoleniowe

• zwrot kosztów dojazdu

• stypendium szkoleniowe

• catering podczas szkolenia

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018 r.
Wartość projektu: 1 109 349,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 942 947,058 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

KONTAKT:
„Twoja szansa na sukces!”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: twojaszansa@vision-consulting.pl
tel.: 699 670 276

 

mapadotacji.gov.pl

Zapytania ofertowe

23.01.2018 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Twoja szansa  a sukces!” RPPM.05.02.02-22-0045/16 poszukujemy doradców/doradczyń zawodowych, którzy przeprowadzą Doradztwo zawodowe  (w jego ramach Poradnictwo zawodowe indywidualnego- stworzenie IPD i poradnictwo zawodowe grupowe) oraz Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy . Szczegóły znajdują się w załączniku. oferta na doradcę zawodowego Zespół projektu 13.06.2018 Szanowni Państwo, W związku z realizacją […]

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Dokumenty Rekrutacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu REGULAMIN PROJEKTU   Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do Projektu „Twoja szansa na sukces!”:   FORMULARZ REKRUTACYJNY OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ ANKIETA POTRZEB DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI   Wypełnione czytelnie dokumenty należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres biura projektu ul. Helska 4, 84-100 Puck W […]

Aktualności

16.05.2018 Informujemy, że  zostały podpisane  już pierwsze  trójstronne umowy stażowe.  Uczestnicy na stażu zdobędą potrzebne na rynku pracy doświadczenie zawodowe. Przypominamy, że na stażu wypłacane jest stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.   05.05.2018 Szanowni Państwo, Uczestnikom/-czkom projektu, którzy ukończyli szkolenie w grupie  I i II serdecznie gratulujemy. Uczestnicy dostali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i […]

Font Resize
KONTRAST