Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„WykluczeNIE!”

 

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

 

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego
z obszarów wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji, w tym:
- min. 3 osób niepełnosprawnych
- max. 6 osób (tj. 10%) z wyższym wykształceniem

 

Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 do 31.03.2019 r.

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
1) Diagnoza UP i stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
2) Poradnictwo psychologiczne
3) Trening umiejętności życiowych
4) Szkolenia - tematyka szkoleń określona zostanie na etapie realizacji zadania 1. Szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym z możliwością uzyskania certyfikatu
6) Staż - trwający 3 miesiące
7) Pośrednictwo pracy

 

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 60 UP. Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników:
- liczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 44 os. (26 K i 44 M)
- liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min. 26 os. (16 K i 10 M)
- liczba osób pracujących po opuszczeniu programu – min. 18 os. (11 K i 7 M)
- efektywność społeczna – 34 %
- efektywność zatrudnieniowa – 30 %
- efektywność społeczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną – 34%
- efektywność zatrudnieniowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną – 12%

 

Uczestnikom Projektu zapewniamy:
• Stypendium szkoleniowe i stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu przy wszystkich formach wsparcia
• Wykwalifikowaną kadrę trenerską
• Catering podczas szkoleń zawodowych
• Materiały szkoleniowe i biurowe na zajęcia

 

Całkowita wartość projektu: 925 448,50 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 786 631,22 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

KONTAKT
504 388 005

wykluczenie@vision-consulting.pl

 

 


mapadotacji.gov.pl

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) informujemy, że wszystkie dane […]

Aktualności

01.03.2019 Szanowni Państwo, Przypominamy, że w przypadku wykorzystania dni wolnych w trakcie stażu zawodowego, do listy konieczne jest dołączenie wniosku urlopowego! 20.02.2019 Informujemy, że kolejne spotkania z pośrednikiem pracy będą odbywać się w dniach: 25, 26 luty, 1, 3 marca – dla Uczestników Projektu z grupy V 1,2 marca –  dla Uczestników Projektu z grupy […]

Dokumenty rekrutacyjne

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi: REGULAMIN Formularz rekrutacyjny Oś‌wiadczenie o grupie docelowej Oświadczenie o sytuacji społeczno-zawodowej Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Font Resize
KONTRAST