Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Wykorzystaj szansę na pracę!”

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 72 osób (44 kobiet i 28 mężczyzn), powyżej 29 roku życia, pozostających
bez pracy, tj.: bezrobotnych, poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo,
w tym zwłaszcza osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

a) kobiety,
b) osoby z niepełnosprawnościami,
c) osoby po 50 roku życia,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
g) migranci powrotni i imigranci.

 

Wsparciem zostaną objęte 72 osoby zamieszkałe na terenie województwa opolskiego (wyłącznie powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego).

 

Uczestnikom/czkom Projektu oferujemy:


• Poradnictwo zawodowe połączone z Identyfikacją potrzeb Uczestników Projektu;

• Szkolenia zawodowe (zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu);
• Staż zawodowy (trwający 3 miesiące);
• Pośrednictwo pracy
• Wsparcie trenera w zakresie zatrudnienia wspomaganego
(maksymalnie dla 4 osób z niepełnosprawnościami, wymagającymi jego asysty)

 

Uczestnikom/czkom Projektu zapewniamy:

Stypendium szkoleniowe oraz stażowe;
Zwrot kosztów dojazdu;
Catering oraz przerwę kawową podczas szkoleń;
Certyfikat;
Profesjonalną kadrę trenerów;

 

KONTAKT:

tel. 699 670 271
adres e-mail: wykorzystajszansenaprace@vision-consulting.pl
strona internetowa: www.vision-consulting.pl/wykorzystaj-szanse-na-prace/


mapadotacji.gov.pl

 

Zapytania ofertowe

14.09.2017 r. Firma Vision Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego w ramach projektu „Wykorzystaj szansę na pracę!” nr projektu RPOP.07.02.00-16-0013/16 planuje zrealizowanie Poradnictwa zawodowego połączonego z Identyfikacją potrzeb Uczestników Projektu w miejscowości Nysa. W związku z tym ogłaszamy nabór ofert na doradcę zawodowego: część opisowa część ofertowa   14.09.2017 r. Firma Vision Consulting Sp. z o. o. na terenie […]

Zwroty kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Zaświadczenie przewoźnika Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Oświadczenie o najtańszym koszcie dojazdu Oświadczenie osoby dowożonej Oświadczenie osoby dowożącej Umowa użyczenia samochodu  

Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z Regulaminem Projektu. Dokumenty należy wydrukować, czytelnie wypełnić, kompletnie i prawidłowo (najlepiej niebieskim długopisem) drukowanymi literami. Do pobrania: Aktualny Regulamin projektu „Wykorzystaj szansę na pracę!” – obowiązujący od dnia 26.09.2017 r. : Aktualny Regulamin projektu – Wykorzystaj szansę na pracę! Regulamin projektu „Wykorzystaj szansę na pracę!” Formularz rekrutacyjny dla […]

Aktualności

16.10.2017 r. Szanowni Uczestnicy, poniżej harmonogramy na szkolenie zawodowe: Gr. 1-Nysa „Czynności administracyjne w logistyce przedsiębiorstw” Harmonogram szkolenia, gr. 1-Nysa Gr. 2-Nysa „Jakość obsługi w turystyce” Harmonogram szkolenia, gr. 2-Nysa   04.10.2017 r. Drodzy Uczestnicy, zachęcamy sprawdzić swoje skrzynki e-mailowe. Zespół Projektu przesłał harmonogram z Poradnictwa zawodowego połączonego z Identyfikacją potrzeb Uczestników Projektu dla grupy […]

Działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn

Projekt pozytywnie wpływa na równość szans zapobieganie dyskryminacji.W projekcie mogą brać udział wszyscy bez względu na niepełnosprawność, płeć, wiek, pochodzenie. Osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie drogą telefoniczną lub mailową.Wszelkie zadania będą realizowane w budynkach i salach pozbawionych barier architektonicznych (także biuro projektu będzie pozbawione barier architektonicznych). Osoby niepełnosprawne podczas rekrutacji będą traktowane […]

Font Resize
KONTRAST