Vision Consulting Sp. z o. o. zaprasza do udziału w Projekcie
„Wysokie kwalifikacje Wielkopolan”

Celem projektu „Wysokie kwalifikacje Wielkopolan” jest podwyższenie kwalifikacji społeczności z województwa wielkopolskiego w zakresie kompetencji językowych oraz kompetencji cyfrowych TIK. Wsparcie skierowane jest do 72 osób (44 kobiet oraz 28 mężczyzn) dorosłych w wieku aktywności zawodowej, w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach (w tym minimum 50% Uczestników będą stanowiły osoby w wieku 50 lat i powyżej 50 roku życia), które są osobami biernymi zawodowo, osobami bezrobotnymi lub osobami pracującymi (w tym 4 osoby niepełnosprawne), zgłaszającymi z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), uczących się lub pracujących na terenie województwa wielkopolskiego, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (lifelong learning) oferowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Cel projektu jest spójny z celem szczegółowym działania 8.2 – przyczyni się do jego realizacji poprzez objęcie wsparciem Uczestników w zakresie szkoleń językowych (72 osoby) i komputerowych (56 osób) do 30.04.2017 r. Działania podejmowane w projekcie przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego, tj. do podniesienia kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK i językowych.

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

Szkolenia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego prowadzące do uzyskania kompetencji językowych potwierdzonych certyfikatem dla 72 UP (6 grup):
– język angielski (240 h) dla 48 UP – 4 grupy na poziomie A1+A2 lub B1+B2,
– język niemiecki (240 h) dla 24 UP – 2 grupy na poziomie A1+A2 lub B1+B2,

Szkolenia zakończą się uzyskaniem certyfikatów językowych VCC zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

• Szkolenia w obszarze umiejętności TIK zgodnych z ramami kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework dla 56 UP (7 grup):

Szkolenia komputerowe zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym prowadzącym do uzyskania certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, obsługującym ramy DIGCOMP – ECDL PROFILE, e – Obywatel (e – Citizen).

Wartość projektu:553 183,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 497 865,40 PLN

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT:
Biuro Projektu „Wysokie kwalifikacje Wielkopolan”
Tel.: 517 538 055
wysokiekwalifikacje@vision-consulting.pl

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

3. Zapytania ofertowe

  Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym. Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru podwykonawcy, który będzie odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie egzaminu VCC lub równoważnego wpisującego się w Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz wydanie certyfikatu dla maksymalnie 72 osób. Zapytanie ofertowe z częścią ofertową Firma Vision Consulting Sp. z o.o. […]

2. Aktualności

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć z języka niemieckiego dla grupy 6 w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje Wielkopolan”. Informujemy, że rekrutacja z języka niemieckiego została już zakończona. harmonogram-j_-niemiecki-grupa-6 Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy harmonogramy zajęć z języka angielskiego dla grupy 4 oraz grupy 5 realizowanych w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje Wielkopolan”. harmonogram j. angielski grupa 4, […]

1. Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do Projektu „Wysokie kwalifikacje Wielkopolan”. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną oraz do udziału w Projekcie. Formularz zgłoszeniowy test j. angielski test j. niemiecki ankieta TIK Regulamin projektu Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem w ramach Projektu […]

Font Resize
KONTRAST