Aktualności

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Czas na zmiany!” Projekt skierowany jest do: 72 osób (44K i 28M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z rozdziałem 3, pkt. 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarach włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, powyżej 18… Read More »

AKTUALNOŚCI

Aktualności z dnia 16.10.2018r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez: informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej założonej w ramach niniejszego projektu;  oznaczenie zakupionego ze wsparcia finansowego i pomostowego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki;  oznaczenie… Read More »

HARMONOGRAMY

07.03.2018 Ruszamy z pierwszą pierwszą formą wsparcia dla trzech grup Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (w tym IPD/ścieżka reintegracji) Poniżej znajdziecie Państwo harmonogramy harmonogram ipd 1-3 05.04.2018 Szanowni Państwo poniżej harmonogram z rozpoczynającej się niebawem kolejnej formy wsparcia TEAM BUILDING   Harmonogram Team Bulding 25.04.2018 Rozpoczynamy szkolenia. Poniżej znajdziecie Państwo harmonogramy zajęć   Harmonogram… Read More »

Aktualności

Rekrutacja do Projektu trwa nadal! Zapraszamy osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, w szczególności : Osoby korzystające z PO PŻ Osoby niepełnosprawne Osoby powyżej 18 r.ż. Osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy Osoby zamieszkujące obszary wiejskie woj. mazowieckiego znajdujące się poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego

Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty do pobrania niezbędne do udziału w rekrutacji : formularz zgłoszeniowy oświadczenie o grupie docelowej Formularz potrzeb usprawnień dla ON oświadczenie o III profilu oświadczenie POPŻ  oswiadczenie o uczestnictwie w jednym projekcie