Twoja Firma

 

Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału
w Projekcie TWOJA FIRMA

Firma VISION CONSULTING SP. Z O.O. zaprasza do projektu pt.: „TWOJA FIRMA”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo świętokrzyskie.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 do 30.06.2017r.

Wartość projektu: 1 748 664,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 712305,80 zł
www.mapadotacji.gov.pl

Celem projektu jest wsparcie, promocja samozatrudnienia oraz rozbudzenie aktywności zawodowej u 60 osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, nieposiadających zatrudnienia, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących w województwie świętokrzyskim (w rozumieniu KC) oraz założenie przez 45 z nich działalności gospodarczych.

Głównym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji projektu „Twoja firma” będzie założenie działalności gospodarczych przez 45 osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.04.2016r.

• Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się i złożenia wyceny dotyczącej przeprowadzenia szkolenia “Twoja firma” w ramach projektu „Twoja firma” nr RPSW.10.04.01-26-0002/15
ROZEZNANIE RYNKU – szkolenie Twoja firma”  

Biuro Projektu: Tel.: 514 942 003
e-mail: twojafirma@vision-consulting.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

KONTAKT

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Cykl szkoleniowy

Grupa docelowa projektu Twoja Firma