Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału
w Projekcie TWOJA FIRMA

Firma VISION CONSULTING SP. Z O.O. zaprasza do projektu pt.: „TWOJA FIRMA”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo świętokrzyskie.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 do 30.06.2017r.

Wartość projektu: 1 748 664,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 712305,80 zł
www.mapadotacji.gov.pl

Celem projektu jest wsparcie, promocja samozatrudnienia oraz rozbudzenie aktywności zawodowej u 60 osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, nieposiadających zatrudnienia, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących w województwie świętokrzyskim (w rozumieniu KC) oraz założenie przez 45 z nich działalności gospodarczych.

Głównym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji projektu „Twoja firma” będzie założenie działalności gospodarczych przez 45 osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.04.2016r.

• Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się i złożenia wyceny dotyczącej przeprowadzenia szkolenia “Twoja firma” w ramach projektu „Twoja firma” nr RPSW.10.04.01-26-0002/15
ROZEZNANIE RYNKU – szkolenie Twoja firma”

Biuro Projektu: Tel.: 514 942 003
e-mail: twojafirma@vision-consulting.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

  11.07.2016r. Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się i złożenia oferty dot. usługi doradczo-szkoleniowej ramach projektu „Twoja firma” nr RPSW.10.04.01-26-0002/15. zapytanie ofertowe – usluga doradczo- szkoleniowa     Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:   Pyt.1: Czy mógłbym otrzymać załączniki do zapytania ofertowego dotyczącego  wyboru trenera/ doradcy indywidualnych usług doradczo szkoleniowych w  ramach projektu […]

KONTAKT

KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU „TWOJA FIRMA: Dział merytoryczny: Tel.: 514 942 003; e-mail: twojafirma@vision-consulting.pl Dział księgowy: Tel.: 519 323 854; e-mail: elzbieta.jaskiewicz@vision-consulting.pl   Biuro Projektu „Twoja firma” Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec

12.02.2016 r. Szanowni Państwo informujemy, iż od dnia 29 lutego 2016r. zostanie udostępniony regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym na stronie internetowej  projektu: www.vision-consulting.pl/twoja-firma/ oraz będzie dostępny w Biurze Projektu „Twoja firma”.  Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu na wzorze, będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu projektu i dostarczenie go w […]

Dokumenty do pobrania

  Dokumenty dotyczące rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego i pomostowego: deklaracja pochodzenia sprzętu01 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki protokół odebrania sprzętu01 zestawienie poniesionych wsparcie pomostowe zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych   zestawienie poniesionych wsparcie pomostowe INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki   protokół odebrania sprzętu01 deklaracja pochodzenia sprzętu01 oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnych z […]

Aktualności

  12.04.2017 Szanowni Państwo, Podczas kontroli wykonania umowy o przyznanie środków finansowych Uczestnik powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały […]

Cykl szkoleniowy

Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Projekcie TWOJA FIRMA   W ramach projektu „Twoja firma” oferujemy BEZPŁATNY CYKL SZKOLENIOWY: Doradztwo indywidualne (2 godziny zegarowe) – omówienie z doradcą wizji działalności gospodarczej, omówienie relacji w biznesie, komunikacji, nawiązywania kontaktów biznesowych, kreowanie postaw przedsiębiorczości, próba przełamania barier i obaw; Doradztwo grupowe (8 godzin szkoleniowych) […]

Grupa docelowa projektu Twoja Firma

Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Projekcie TWOJA FIRMA Do projektu zapraszamy osoby fizyczne w wieku powyżej 29 roku życia*, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień […]

Font Resize
KONTRAST