Projekt realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„POLAJKUJ AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ”

Nr projektu POWR.01.02.01-12-0029/17GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU: jest podniesiona aktywność zawodowo-edukacyjna oraz zdolność do zatrudnienia wśród 24 osób biernych zawodowo(min. 20K), NEET, spełniających kryteria grupy docelowej.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 24 osób młodych(min. 20K) wyłącznie biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, zamieszkujących woj. Małopolskie(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt dedykowany jest wyłącznie:

• Osobom z niepełnosprawnościami – min. 20%, tj. 5 osób(3K,2M)

• Rodzicom chcącym powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem – maks. 80%, tj. 19 osób(17K,2M)

Ponadto

• Osobom o niskich kwalifikacjach – min. 25%, tj. 6 osób(5K,1M).


UCZESTNIKOM ZAKWALIFIKOWANYM DO PROJEKTU ZAPEWNIAMY


• Materiały szkoleniowe

• Certyfikat potwierdzający kwalifikacje

• STYPENDIUM SZKOLENIOWE

• Catering i przerwę kawową podczas spotkań grupowych

• 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY

• Refundację zwrotu kosztów dojazdu

• Refundację zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub os. zależną.

• Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego psychologa i pośrednika pracyFORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

• Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

• Kompleksowe i Indywidualne Pośrednictwo Pracy w formie ciągłej

• Szkolenia zakończone nabyciem kompetencji/uzyskaniem kwalifikacji

• Szkolenia kompetencji/kwalifikacji cyfrowych/ językowych

• 3-miesięczny staż zawodowy


Wartość projektu: 440 110,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 418 104,88  PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. – 30.09.2018r.KONTAKT
Telefon: 514 297 761
e-mail: polajkuj_aktywnosc_zawodowa@vision-consulting.pl      
strona internetowa:

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl