Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie


„Lubuska Aktywizacja Młodych”


Nr projektu POWR.01.02.01-08-0007/18
Okres realizacji projektu: 01.11.2018r. – 31.07.2019r.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 64 (38K/26M) osób młodych w wieku 18-29 zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. Lubuskiego w rozumieniu przepisów KC: biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (90%), a także osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny (5%); tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących  w ramach umów cywilnoprawnych (5%), zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z włączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.  Projekt skierowany jest również do osób z niepełnosprawnościami (20%)oraz osób z niskimi kwalifikacjami (20%). Do projektu zapraszamy mieszkańców miast średnich (w rozumieniu  przepisów KC) . Wnioskodawca zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO


 W SZCZEGÓLNOŚCI  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
ZAPRASZAMY :

 • -Osoby młode 18-29 lat
 • -Nie uczestniczące w procesie kształcenia
 • -Osoby niepełnosprawne
 • -Osoby bierne zawodowe
 • -Osoby odchodzące od rolnictwa i ich rodziny
 • -Mieszkańcy średnich miast

 

ZAPEWNIAMY

 • -Szkolenie zawodowe
 • -Materiały szkoleniowe
 • -Catering
 • -Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego, pośrednika pracy
 • -STYPENDIUM SZKOLENIOWE
 • -3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
  dla 61 Uczestników Projektu


FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • -Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy dla 64 Uczestników Projektu
 • -Pośrednictwo pracy dla 64 Uczestników Projektu
 • -Szkolenia zawodowe dla 64 Uczestników Projektu
 • -Szkolenia komputerowe dla 64 Uczestników Projektu
 • -Płatny 3-miesięczny staż zawodowy dla 61 Uczestników Projektu

 

 

Całkowita wartość projektu: 1 037 154, 21  PLN
Dofinansowanie z UE: 874 113, 57PLN
Strona projektu: http://vision-consulting.pl/lubuska-aktywizacja-mlodych/   

                          

Kontakt

e-mail: lubuskaaktywizacjamlodych@vision-consulting.pl

tel. 699 670 277

 

 

realizowany przez firmę Vision Consulting  Sp. z o.o.

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

I. Osoby młode na rynku pracy

 

1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl